Өмірбаяны

                                                                                                                         Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері

                                                                                                                         және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл Агенттігі

                                                                                                                         төрағасының

                                                                                                                         2016 жылғы 21 қазандағы
№ 14 бұйрығымен бекітілген
Нысан

 

 

МЕМЛЕКЕТТIК ҚЫЗМЕТШIНIҢ
ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМI

  1. ЖЕКЕ МӘЛIМЕТТЕР

                 Қайнарбеков Талғат Қанатұлы        

                            

  Сарқан ауданының әкімі,

 саяси мемлекеттік қызметші

                 (жұмыс орны, лауазымы, санаты)

 691017300057
(жекесәйкестендiрунөмiрi)

 

Туылған күнi (күнi, айы, жылы)17 қазан 1969 жылы

 

Туылған жерi

 

Алматы облысы Сарқан ауданы Новопокровка ауылы/
Ұлты*қазақ
Бiлiмiжоғары
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы1. 1996 жылы, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті

2. 2004 жылы, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

3. 2011 жылы, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi1. тарих және қосымша мемлекеттік хұқ пәнінің оқытушысы

2. экономист

3. мемлекеттік және жергілікті басқару магистрі

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағыжоқ
Шет  тiлдерiн бiлуiағылшын тілі
Дипломатиялық дәрежесiжоқ
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбыәскери міндетті, қатардағы жауынгер
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/2016 жылы, «Құрмет» ордены
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки

ҚР ҰҚК Алматы облысы бойынша Департаментінің  14.03.2002 жылғы №15/1515 хаты, мемлекеттік қызметке кедергі келтіретін мәліметтер жоқ / Письмо Департамента КНБ РК по Алматинской области от 14.03.2002 года №15/1515, нет данных, препятствующих государственной службеМемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим27 шілде 2013 жылы / 27 июля 2013 годаТәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканияхтәртіптік жазаға тартылған жоқ / к дисциплинарной ответственности не привлекалсяСыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні) /
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)

жоқ (05.01.2020ж., №126012269177хаты)

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылық жасағаны үшін тәртіптік жаза қолданылғаны туралы мәлімет (тәртіптік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)

жоқ (05.01.2020ж., №126012269177хаты)

 

 

Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелерi туралы мәлiмет
(күнi және бағасы) /
Сведения о результатах оценки  деятельности государтсвенного служащего (дата и оценка)

25 сәуір 2016 жылы, «тиімді» / 25 апреля 2016 года, «эффективно»

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации12 қараша 2012 жылы – атқаратын лауазымына сәйкес / 12 ноября 2012 года – соотвествует занимаемой должностиҚайтадаярлау (қайтамамандану) және бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан өткен күнi/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации11.03.-15.03.2018 жылы – «Өңірлік дамуды трансформациялау»

 

* қалауы бойынша толтырылады

  1. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
Күнi/ДатаЛауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/

Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
01.09.198601.09.1987Көкөзек орта мектебінің дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі, Талдықорған облысы Сарқан ауданы Көкөзек ауылы

учитель физического воспитания Кокозекской средней школы,

Талдыкорганская область Саркандский район село Кокозек

15.11.198708.12.1989Кеңес Армиясы қатарындағы қызметі

служба в рядах Советской Армии

25.12.198901.03.1990Көкөзек орта мектебінің дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі, Талдықорған облысы Сарқан ауданы Көкөзек ауылы

учитель физического воспитания Кокозекской средней школы,

Талдыкорганская область Саркандский район село Кокозек

01.09.199006.06.1996Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің студенті, Алматы қаласы

Студент Алматинского государственного университета имени Абая,

город Алматы

15.08.199601.07.1998Қарғалы орта мектебінде тарих және мемлекеттік құқық пәнінің мұғалімі,

Алматы облысы Сарқан ауданы Қарғалы ауылы

учитель истории и государственного права Каргалинской средней школы,

Алматинская область  Саркандский район село Каргалы

02.08.199825.04.2001«Эльдорадо» ЖШС менеджері,

Алматы қаласы

Менеджер ТОО «Эльдорадо»,

город Алматы

31.10.200124.12.2002Талдықорған қаласы әкімі аппараты өнеркәсіп, көлік және байланыс бөлімінің бастығы,

Талдықорған қаласы

начальник отдела промышленности, транспорта и связи аппарата акима города Талдыкорган,

город Талдыкорган

23.12.200229.11.2004Көксу ауданы әкімінің орынбасары,

Алматы облысы Көксу ауданы Балпық би кенті

Заместитель акима Коксусского района,

город Алматы Коксусский район село Балпык би

29.11.200401.09.2010Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары,

Талдықорған қаласы

Заместитель акима города Талдыкорган,

город Талдыкорган

01.09.201001.09.2012Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының студенті,

Астана қаласы

Студент академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан,

город Астана

01.09.201227.06.2013Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары,

Талдықорған қаласы

Заместитель акима города Талдыкорган,

город Талдыкорган

27.06.201309.11.2016Текелі қаласының әкімі («А» корпусы, 4 жылға келісім-шарт жасалды),

Алматы облысы Текелі қаласы

Аким города Текели (корпус «А», договор составлен на 4 года), Алматинская облать город Текели

09.11.201625.05.2020Қапшағай қаласының әкімі («А» корпусы, 4 жылға келісім-шарт жасалды),

Алматы облысы Қапшағай қаласы

Аким города Капшагая (корпус «А», договор составлен на 4 года),

Алматинская облать город Капшагай

25.05.2020осы у/д

по н/в

Сарқан ауданының әкімі,

Алматы облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласы/

аким Сарканского района,

город Саркан Сарканского района Алматинской области

 

 

 

Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметiнiң) басшысы/

Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы):

    ____Мырзабаева  Гүлжан Жанатайқызы____
         (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)/фамилия, имя,

отчество  (при наличии))

 

Қолы __________________  2020  жыл «25» мамыр

Подпись                                  «25» мая 2020 года

 

Мөрдің орны

Место печати

 

 

 

Бейне роликтер