Өмірбаяны

Разбеков Марат Мелісұлы

аким Сарканского района,

 

1.Жеке мәліметтер

 

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/

Дата рождения (число, месяц, год)

3 қыркүйек 1966 жылы/ 3 сентября 1966 года
Туылған жерi/Место рожденияТалдықорған облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласы/ город Саркан Сарканского района Талдыкурганской области
Ұлты/Национальность*қазақ/ казах
Бiлiмi/Образованиежоғары/ высшее
Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
1. 1988 жыл, Қазақтың Еңбек Қызыл Ту орденді ауыл шаруашылық институты/ 1988 год Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт;

2. 1999 жыл, Қазақ мемлекеттік аграрлық университеті/ 1999 год Казахский государственный аграрный университет

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/

Квалификация по специальности

1. Орман шаруашылығының инженері/ инженер лесного хозяйства;

2. Экономист-бухгалтер/экономист-бухгалтер

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы (болған жағдайда)/
Ученая степень, ученое звание (при наличии)
жоқ/ нет
Шет тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками
ағылшын тілін сөздікпен/ английский язык со словарем
Дипломатиялық дәрежесi (болған жағдайда)/
Дипломатический ранг (при наличии)
жоқ/нет
Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi, біліктілік сыныбы (беру күні) (болған жағдайда)/
Воинское, специальное звание, классный чин, квалификационный класс (дата присвоения) (при наличии)
әскери міндетті, аға лейтенант/ военнообязанный, офицер в запасе
Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары (болған жағдайда)/
Государственные награды, почетные звания (при наличии)
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалі – 2016 жыл./ «25 лет Независимости Республики Казахстан » юбилейная медаль» – 2016 год
Арнайы тексеру нәтижелерi/
Результаты специальной проверки
ҚР ҰҚК Алматы облысы бойынша департа-ментінің 2001ж.25.08. №15/6376 хатына сәй-кес мемлекеттік қызметті атқаруға кедергі ететін мәліметтер жоқ/ в соотвествии с письмом департамента КНБ РК по Алматинской области №15/6376 от 25.08.2001г. сведений препятствующих прохождению государственной службы не имеются
Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/
Дата принесения присяги государственным служащим
10 қыркүйек 2001 жылы/10 сентября 2001 год
Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях
тәртіптік жазаға тартылған жоқ/ к дисциплинарной ответственности не привлекались
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкімшілік жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (қолданылған және орындалған күні)/
Сведения о наложении административного взыскания за совершение коррупционного правонарушения (дата наложения и исполнения)
 

әкімшілік жазаға тартылған жоқ/ к административной ответственности не привлекались

Мемлекеттік қызметке кір келтіретін терiс қылық жасағаны үшін тәртiптiк жаза қолданылғаны туралы мәлiмет (тәртiптiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы)/
Сведения о наложении дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (о совершении коррупционного дисциплинарного правонарушения)
ҚР Бас Прокуратурасының ҚСжАЕК Алматы облысы бойынша басқармасының 31.07.2000 жылғы хаты, мемлекеттік қызметке кедергі келтіретін мәліметтер жоқ/ письмо управления КПСИСУ Генеральной Прокуратуры РК по Алматинской области от 31.07.2000 года, отсутствуют сведения, препятствующих государственной службе
Мемлекеттік қызметшінің жұмысын бағалау нәтижелері туралы мәлімет (күні және бағасы)/
Сведения о результатах оценки деятельности государственного служащего (дата и оценка)
25.12.2017ж (тиімді)/ 25.12.2017ж (эффективно)

 

Аттестациядан өткен күнi және нәтижелерi/
Дата и результаты аттестации
 

10 сәуір 2017 жылы- атқаратын мемлекеттік лауазымына сай келеді/ 10 апреля 2017 год – соответствует занимаемой должности

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации
04.04-08.04.2016 жылы/ 04.04-08.04.2016 года

 

 

ЕҢБЕК ЖОЛЫ

Күнi/ДатаЛауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/

Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
01.07.198229.08.1983Сарқан шарап зауытының жұмысшысы, Талдықорған облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласы/ рабочий Сарканского винзавода, город Саркан Сарканского района Талдыкурганской области
01.09.198327.04.1988Қазақтың Еңбек Қызыл Ту орденді ауыл шаруашылық институтының студенті, Алматы қаласы/ студент сельскохозяйственного института Казахского ордена Трудового Красного Знамени, город Алматы
31.05.198824.10.1993Сарқан орман шаруашылығының жұмысшысы, Талдықорған облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласы/ рабочий Сарканского лесного хозяйства, город Саркан Сарканского района Талдыкурганской области
08.11.199313.10.1998Сарқан ауданы бойынша салық инспекциясының салық инспекторы, Талдықорған облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласы/ налоговый инспектор налоговой инспекции по Сарканскму району, город Саркан Сарканского района Талдыкурганской области
20.10.199824.07.2000«Сервис центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің есепшісі, Талдықорған қаласы/ бухгалтер товарищества с ограниченной ответственностью «Сервис центр», город Талдыкурган Алматинская область
31.07.200010.09.2001Алматы облысы бойынша салық комитетінің өндірістік емес төлемдер бөлімінің бас салық инспекторының міндетін атқарушы, Талдықорған қаласы/ исполняющий обязанности главного налогового инспектора отдела непроизводственных платежей налогового комитета по Алматинской области, город Талдыкурган Алматинской области
10.09.200103.04.2002Алматы облысы бойынша салық комитетінің өндірістік емес төлемдер бөлімінің бас салық инспекторы, Талдықорған қаласы/ главный налоговый инспектор отдела непроизводственных платежей налогового комитета по Алматинской области, город Талдыкорган Алматинской области
03.04.200229.12.2003Алматы облысы бойынша салық комитетінің өндірістік емес төлемдер бөлімінің бастығы, Талдықорған қаласы/ начальник отдела непроизводственных платежей налогового комитета по Алматинской области, город Талдыкорган Алматинской области
29.12.200328.04.2004Алматы облысы бойынша салық комитетінің өндірістік емес төлемдер басқармасы уәкілетті органдармен жұмыс бөлімінің бастығы, Талдықорған қаласы/ начальник отдела по работе с уполномоченными органами управления непроизводственных платежей налогового комитета по Алматинской области, город Талдыкорган Алматинской области
28.04.200401.08.2008Алматы облысы бойынша салық комитетінің салық төлеушілерді тіркеу басқармасының бастығы, Талдықорған қаласы/ начальник управления по регистрации налогоплательщиков налогового комитета по Алматинской области, город Талдыкорган Алматинской области
01.08.200813.05.2009Алматы облысы бойынша салық департаментінің салық әкімшілігін жүргізу басқармасының бастығы, Талдықорған қаласы/ начальник управления налоговой администрации налогового департамента по Алматинской области,

город Талдыкорган Алматинской области

13.05.200906.04.2010Талдықорған қаласы бойынша салық басқармасының салық төлеушілермен жұмыс бөлімінің бас салық инспекторы, Талдықорған қаласы/ главный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками налогового управления по городу Талдыкорган, город Талдыкорган Алматинской области
06.04.201013.12.2010Сарқан ауданы бойынша салық басқармасы бастығының орынбасары, Алматы облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласы/ заместитель начальника налогового управления по Сарканскому району, город Саркан Сарканского района Алматинской области
13.12.201017.10.2018Сарқан ауданы әкімінің орынбасары, Алматы облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласы/ заместитель акима Сарканского района, город Саркан Сарканского района Алматинской области
17.10.2018осы у/д

по н/в

Сарқан ауданының әкімі, Алматы облысы Сарқан ауданы Сарқан қаласы/ аким Сарканского района, город Саркан Сарканского района Алматинской области

Бейне роликтер